Historiek

In 1988 werd Lions Club Tussen Zenne en Zoniën Sint-Genesius Rode opgericht. In de jaren die volgden werd onze geografische basis breder. Daarom veranderden we enkele jaren geleden onze naam in Lions Club Zenne en Zoniën, niet langer gebonden aan één enkele gemeente maar aan een regio, met leden uit Beersel, Sint-Genesius Rode en enkele andere gemeenten in de zuidoostelijke rand rond Brussel.

Een Lions Club is in de eerste plaats een vriendenkring. Respect en vriendschap staan in elke Lions Club centraal. We respecteren elkaars overtuiging, of het nu om politiek gaat, geloof, ethische of professionele keuzes.

Het tweede kenmerk van het Lionisme is het sociale engagement. Het motto van Lions is niet voor niets ‘We Serve’. Lions Clubs International telt 1,3 miljoen leden die actief zijn in 46.000 clubs in 206 landen. Daarmee is Lions de grootste niet-gouvernementele organisatie ter wereld.

Lions werd in 1917 opgericht door Melvin Jones, een zakenman uit Chicago, met een duidelijke doelstelling: een geest van verstandhouding tussen alle volkeren scheppen en bevorderen teneinde humanitaire noden te leningen door belangloze hulpverlening en tot actieve deelname aan het leven van de gemeenschap en tot internationale samenwerking aanzetten.

De lokale Clubs trekken dit engagement door naar de stad of de streek waar zij werken. Lions Club Zenne en Zoniën heeft de afgelopen jaren talrijke projecten financieel gesteund, in de gehandicaptenzorg, de strijd tegen de kansarmoede, de humanitaire hulp en de ontwikkelingssamenwerking.

Ons belangrijkste initiatief inzake fondsenwerving is de organisatie van een Kerstmarkt, die sinds 1989 elk jaar in december plaats vindt in Cultuurcentrum De Meent in Beersel en waar jaarlijks zo’n 6.000 bezoekers op af komen. De opbrengst van deze kerstmarkt gaat integraal naar de steun aan onze sociale doelen.

In 2020 en 2021 kon de Kerstmarkt niet doorgaan wegens de COVID-19 pandemie.

In 2022 vindt de Kerstmarkt plaats op 9, 10 en 11 december in de Meent Alsemberg

Waarom steunen LIONSclubs steeds sociale werken?

Omdat onze maatschappij altijd een aantal sociale noden niet voldoende wegwerkt of kan wegwerken, zoals in onze streek bijvoorbeeld: de  gehandikapten-zorg  in onze gemeenten, De Poel, De Autistenverenigingen, Blindenzorg, Sint-Vincentiusgenootschap,  Vereniging  voor de veiligheid van de kinderen, Verblijf voor personen in nood, Tinkelbel, Mensen voor mensen, Scholen helpen in hun strijd tegen drugsbestrijding, Teledienst voor kansarme kinderen, Zwaar zieke mensen bijstaan bij zware financiële nood, Wauterbos, De School van Den Hoek, ’t Kapoentje, enz, enz.

Ook vele nationale en internationale projecten worden gesteund, ofwel vanuit de club alleen, ofwel vanuit de internationale organisatie van de LIONS, die dan veel grotere projecten aankan , zoals  bijvoorbeeld  Blindheidspreventie met de LIONSwereldorganisatie SIGHTFIRST, die reeds 24 miljoen mensen wereldwijd van blindheid heeft gered met  meerdere  honderden miljoenen dollars als steun. Maar ook de slachtoffers van grote rampen zoals de Tsunami rampen in Oost-Azië werden geholpen. Tenslotte zijn ook kleinere projecten gesteund geweest zoals in Senegal bijvoorbeeld waar een Rodenaar en tevens clublid een mooi project heeft  opgestart  om arme mensen daar aan drinkwater en aan de minimale medische zorgen te helpen.

Hoe doet de LIONSclub dat hier?

Door het gezamelijk organiseren van projecten zoals: De kerstmarkt in De Meent, die reeds 19 jaar na elkaar een groot sukses geweest is met kerststanden, eet- en drinkmogelijkheid, animatie met het optreden van allerhande dans- en muziekgroepen uit de streek, en tenslotte nu ook nog een Brunch op zondagmiddag. Jaarlijks wordt ook het Kerstmagazine verspreid in een 20.000-tal brievenbussen in de streek.Maar ook andere projecten zagen reeds het licht zoals het uitbrengen van een CD, het organiseren van een 20-tal aperitiefconcerten in het Kasteel Gravenhof, een optreden van Will Tura, een wenskaartenverkoop, enz … Sommige projecten waren zeer succesvol , andere waren het wat minder, maar telkens vond de club de nodige energie om verder te gaan en ieder jaar opnieuw voldoende fondsen bijeen te rapen om de basisdoelstellingen te bereiken, namelijk de echte financiële nood wat wegwerken.

Hoe zijn die Lionsclubs georganiseerd?
Hoe komt het dat ze nog steeds zo’n groot succeskennen?

Er zijn meer dan een miljoen mensen verspreid over alle landen van gans de wereld die Lion zijn en die diezelfde doelstellingen nastreven in 45.000 Lionsclubs, en die diezelfde doelstellingen nog steeds getrouw blijven. Die formule bestaat bijna 100 jaar en kent een steeds een groter en groter succes. Elke club bestaat uit een 25 à 30-tal mensen die complementaire competenties hebben, zodat ze samen een sterke groep vertegenwoordigen die vele initiatieven durft aan te gaan met voldoende kennis van zaken om te kunnen slagen. Het is dus een blijvende succesformule . Maar om er de nodige energie blijvende in te houden is er nog iets meer nodig, en dat is een jaarlijks nieuw bestuur met steeds andere energieke en bereidwillige mensen die daarvoor willen gaan.

Het bestuur bestaat hoofdzakelijk uit een voorzitter, een tweetal vice-voorzitters, een secretaris en een penningmeester . Maar er zijn ook heel wat werkgroepen die bepaalde activiteiten organiseren, dynamiseren en blijvend vernieuwen. Dit kan alleen maar doordat de club bestaat uit mensen die het met elkaar kunnen vinden en een echte vriendschapsband hebben opgebouwd, en die bereid blijven zich belangeloos in te zetten. Het succes van het verleden geeft steeds voldoende nieuwe energie voor de toekomst.

Die 45.000 Lionsclubs zijn regionaal verdeeld in Zones en Districten met hun respectievelijke besturen. Alle Districten (landen) samen hangen af van de Internationale Leiding die zich bevindt in Oakbrook (USA). Jaarlijks worden er bijeenkomsten op alle niveaus georganiseerd om de LIONSorganisatie te laten evolueren met de veranderende maatschappij in het algemeen.

Wat kan iedereen doen voor de LIONSCLUB van zijn gemeente?

Voor de meeste is het gewoon aanwezig zijn op de evenementen of projecten zoals de Kerstmarkt in De Meent in december. Of deelnemen aan de Brunch op zondag van de kerstmarkt. Of een inlassing verzorgen in de kerstkrant. Voor de meest gemotiveerden kan dit ook eventueel zijn dat men interesse vertoont om zelf lid te worden. Maar gewoon open staan voor de initiatieven van die LIONSclubs is al mooi op zich.

Elke vorm van sympathie voor de organisatie wordt gewaardeerd door alle LIONSleden. Het komt er tenslotte op aan de medemensen, die het meest hulp nodig hebben, effectief ook te helpen. En dit geeft altijd een warm gevoel, ook na 20 jaar bestaan. Dit creëert steeds een band.

Lid worden?

Kent u een of meerdere leden ? Spreek gerust met hun af.

Of neem contact op via het formulier of via e-mail info@lionszennezonien.be, de voorzitter van de ledencommissie zal u spoedig te woord staan.